Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits


Autoliquidació de la taxa per la inscripció a les convocatòries per a la selecció de personal Els camps amb un asterisc(*) són obligatoris.

Dades convocatòria


Convocatòria:
*Torn:
 Estan exemptes del pagament d’aquesta taxa les persones que es troben en situació d’atur i que no reben la prestació econòmica d’atur o bé només reben algun subsidi per desocupació.

L’acreditació d’aquesta circumstància es farà mitjançant document on consti que s’està en atur i certificat del servei d’ocupació competent conforme no es cobra la prestación econòmica d’atur o que s'està percebent algun subsidi per desocupació.


Dades personals


*DNI/NIF:
*Cognoms i Nom:
*Carrer:
*Número:  Bis   Escala:   Pis:   Porta:
*Municipi:
*Província:  *CP   
Telèfon:  E-mail   
EXPOSA:
Indiqueu l'actuació a fer o les observacions si s'escau.
  
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL
Finalitat del tractament Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament i gestionar el servei corresponent
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell
Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat


PujarPujar enrere  

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat