Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits


Cessió d'espais als Centres Cívics i a l'Espai Polivalent del Parc del Nord Els camps amb un asterisc(*) són obligatoris.

Identificació


*CIF/NIF:
*Sol·licitant/Entitat Càrrec Entitat:
Núm.reg. Municipal d'Entitats:
*Representant:
*DNI:
*Carrer:
*Número:  Bis   Escala:   Pis:   Porta:
*Municipi:
*Província:  *CP:   
*Telèfon:  E-mail:   


Sol·licitud d'Espais


*Centre Cívic:
Espai sol·licitat:
*Activitat:
*Tipus d'Activitat:
Preu Quota/Entrada:
Nombre previst d'assistents:
*Data d'inici:  (dd/mm/aaaa)     *Data final:    (dd/mm/aaaa)
                           Dilluns            Dimarts         Dimecres            Dijous           
                           Divendres       Dissabte       Diumenge
*Horari Activitat:
Horari Muntatge i desmuntatge:
*Breu Descripció de l'activitat:
*Accepto la difusió de l'activitat en els mitjans municipals Si No
 

Material


Reproductor DVD Canó
Reproductor Portàtil CD Pantalla
Pissarra Taules
Cadires Megafonia i/o il·luminació ficxa
Equip de so i llum amb tècnic (servei sotmès a taxa)
Altres Tipus de material:
 


Observacions


Observacions:
 
Declaració responsable per acreditar el dret a l’exempció de pagament per l’ús d’espais municipals establerta a l’ordenança 3.14

Atès que l’ordenança 3.14, taxa per la utilització privativa d’equipaments culturals, cívics i educatius municipals, estableix que:

  1. Estan exempts de pagament per la utilització dels equipaments objecte d’aquesta ordenança els col·lectius, les organitzacions polítiques i les entitats de Sabadell sense afany de lucre i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, sempre que l’activitat per la qual es demana la utilització sigui d’interès general per a la ciutat o que es realitzi en col·laboració amb l’Ajuntament de Sabadell i concordi amb la finalitat de l’equipament. Les activitats incloses en aquesta exempció han de ser obertes a la ciutadania i gratuïtes per als usuaris.

  2. Estaran exemptes en un 100% també les activitats organitzades, gestionades i a càrrec d’entitats i associacions sense afany de lucre i que malgrat cobrar un preu d’activitat, aquest sigui per cobrir en exclusiva el cost de la pròpia activitat

  3. Gaudiran també d’exempció en el pagament d’aquesta taxa les activitats no gratuïtes quan l’entitat organitzadora acrediti que la recaptació està destinada íntegrament a projectes de caràcter benèfic o de cooperació i solidaritat.

Declaro

Que l’activitat és oberta i gratuïta i l’Ajuntament la podrà publicitar com a tal.
Que l’activitat és oberta però no gratuïta i els ingressos estan destinats a cobrir exclusivament el cost de la pròpia activitat.
Que l’activitat és oberta però no gratuïta i els ingressos estan destinats integrament a projectes de caràcter benèfic o de cooperació i solidaritat.
Que l’activitat és gratuïta, però no és oberta pels següents motius:
S’haurà d’explicar els motius pels quals l’activitat no és oberta a tots els públics i argumentar les raons per les quals no es pot publicitar, si és el cas.


Que l’entitat té arxivats i a disposició de l’Ajuntament de Sabadell tots els documents originals que acrediten la veracitat d’aquesta declaració.


Accepto les condicions d'ús especificades en el  Reglament d'ús dels centres cívics de la ciutat
i en l'Ordenança Fiscal núm. 3.14. Taxa per la utilització privativa d'equipaments culturals, cívics i educatius municipals
Aquesta sol·licitud no implica l'autorització de la cessió d'ús, que no serà efectiva fins que no sigui confirmada per l'òrgan competent
Departament de Relacions Ciutadanes, pl. Sant Roc, 1 - 08201 Sabadell Telf. 93 745 31 84
FAX. 93 745 31 17 
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL
Finalitat del tractament Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament i gestionar el servei corresponent
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell
Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat


PujarPujar enrere  

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat