Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits


Cessió d'espais del Casal Pere Quart Els camps amb un asterisc(*) són obligatoris.

Sol·licitud d'ús d'espai


*CIF/NIF:
*Persona Física o Jurídica
Núm.reg. Municipal d'Entitats:
*Representant:
*DNI:
*Carrer:
*Número:  Bis   Escala:   Pis:   Porta:
*Municipi:
*Província:  *CP:   
*Telèfon:  E-mail:   
Pàgina Web:  Fax:   


EXPOSO


En nom propi o en el de l'entitat que represento que tenim previst dur a terme una activitat que s'ajusta a les dades que exposo a continuació:
*Titol de l'activitat:
Breu descripció de l'activitat:  
Amb ànim de lucre: SÍ   NO                 Acte gratuït: SÍ   NO  
Nombre previst d'assistents:
Observacions:


SOL·LICITO

La cessió d'us dels espais del Casal Pere Quart els dies i hores que detallo a continuació:
Sala Exposicions, planta baixa   Sala Amàlia Marqués ( sala 4 ) 2n pis
DIES HORARIS   DIES HORARIS
 
 
Pati, planta baixa a peu de carrer   Sala 5, 2n pis
DIES HORARIS   DIES HORARIS
 
 
Sala 6, entresol (Sala no disponible)   Auditori, 2n pis
DIES HORARIS   DIES HORARIS
 
 
Sala 3 polivalent, exposicions, 1r pis  
DIES HORARIS  
 
 
Sala d'actes, 1r pis   Auditori Pere Quart, c. de Lacy
DIES HORARIS   DIES HORARIS
 
 
i la cessió del següent equipament necessari per dur a terme l'activitat prevista:
Taula de presidència     Micròfon sense fils  
Canó - projector     Pissarra  
Ordinador portàtil     Cadires  
Projector de transparències     Piscolabis  
Connexió a Internet     DVD  
Equip de so i megafonia (Auditori)     Televisor  
Megafonia de la sala (Sala d'Actes)     Video  
Micròfons de sobretaula     Pantalla de projecció  
Micròfon de peu     Taula  
Altres
      
La cessió d'us de l'espai del Casal Pere Quart que detallo a continuació:
SALA D'EXPOSICIONS, planta baixa SALA D'EXPOSICIONS, primer pis
INAUGURACIÓ (DIES, HORARI) INAUGURACIÓ (DIES, HORARI)
muntatge muntatge
inauguració exposició
desmuntatge desmuntatge
EXPOSICIÓ (DIES) EXPOSICIÓ (DIES)
muntatge muntatge
inauguració exposició
desmuntatge desmuntatge
L'horari d'obertura al públic de les exposicions és els dies feiners de 5 a 8 del vespre, dissabtes i festius d'11 a 2 del migdia i de 6 a 9 del vespre.
Alhora sol·licito la cessió del següent equipament necessari per dur a terme l'activitat prevista
MATERIAL Unitats Per al període de l'exposició Per a la inauguració
Equip de so  
Ordinador portàtil  
Connexió a Internet  
Projector per ordinador  
Magnetoscopi VHS  
Lector DVD  
Monitor TV  
Projector diapositives  
Pantalla de projecció  
Volumns de fusta  
Catenàries (separador d'espais)  
Marcs amb vidres 50 u. 50x70 cm  
Documentació necessària en el cas d'exposicions o cicles d'activitats


Si la cessió d'espais se sol·licita per a exposicions o cicles d'activitats, cal que envieu per correu
electrònic a casalperequart@ajsabadell.cat una memòria explicativa de l'activitat on s'hi detallin les accions previstes i les necessitats tècniques per poder-les dur a terme. Si us plau incloueu al missatge les dades següents: NIF, nom i cognoms asociats a la sol·licitud
Departament de Cultura, pl. Sant Roc, 14 - 08201 SABADELL Telf. 93 745 31 50 FAX. 93 745 31 53
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.14. Taxa per la utilització privativa d'equipaments culturals, cívics i educatius municipals
enllaç a la intranet: http://www.sabadell.cat/fitxes/tramits/documents/of 03.14.2010.pdf
La tramesa de la sol·licitud comporta l'acceptació de les condicions d'us per a la cessió dels espais i no implica cap compromís d'autorització per part de l'Ajuntament de Sabadell.   
Cal presentar la sol·licitud, amb un mes mínim d'antelació a la data prevista de l'activitat, que inclogui el
detall de l'activitat o activitats a realitzar. La confirmacíó d'aquesta sol·licitud serà en funció que
l'activitat proposada i de la disponibilitat de l'agenda de l'espai demanat. 
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL
Finalitat del tractament Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament i gestionar el servei corresponent
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell
Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat


PujarPujar enrere  

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat