Portada

  • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits


Cessió del Teatre La Faràndula Els camps amb un asterisc(*) són obligatoris.

Sol·licitud d'ús d'espai


*CIF/NIF:
*Persona Física o Jurídica
Núm.reg. Municipal d'Entitats:
*Representant:
*DNI:
*Carrer:
*Número:  Bis   Escala:   Pis:   Porta:
*Municipi:
*Província:  *CP:   
*Telèfon:  E-mail:   
Pàgina Web:  Fax:   


EXPOSO


En nom propi o en el de l'entitat que represento que tenim previst dur a terme una activitat que s'ajusta a les dades que exposo a continuació:
*Titol de l'activitat:
Breu descripció de l'activitat:  
Amb ànim de lucre: SÍ   NO                 Acte gratuït: SÍ   NO  
Nombre previst d'assistents:
Observacions:


SOL·LICITO


La cessió d'us del Teatre Municipal La Faràndula que detallo a continuació
PER A MUNTATGE, ASSAIGS I DESMUNTATGE,
DIA / PERÍODE HORARI
PER DUR A TERME L'ACTIVITAT / REPRESENTACIÓ OBERTA AL PÚBLIC:
DIA / PERÍODE HORARI
Documentació que cal adjuntar a aquest tràmit


Per poder atendre la vostra sol·licitud heu d'enviar per correu electrònic (carminam@ajsabadell.cat)
una memòria explicativa de l'activitat on s'hi detallin les accions previstes i les necessitats tècniques per poder-les dur a terme.
Si us plau incloeu al e-mail les dades següents: NIF, nom i cognoms associat a la sol·licitud
Departament de Cultura, pl. Sant Roc, 14 - 08201 SABADELL Telf. 93 745 31 50 FAX. 93 745 31 53
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 3.14. Taxa per la utilització privativa d'equipaments culturals, cívics i educatius municipals
enllaç a la intranet: http://www.sabadell.cat/fitxes/tramits/documents/of 03.14.2010.pdf
La tramesa de la sol·licitud comporta l'acceptació de les condicions d'us per a la cessió dels espais del Teatre Municipal la Faràndula i no implica cap compromís d'autorització per part de l'Ajuntament de Sabadell.   


Els sol·licitants, un cop autoritzada la utilització signaran un document on es comprometen a fer un bon
ús de les sales que se’ls cedeixin i a complir les condicions d’us de l’equipament.
En funció de les necessitats tècniques, de control o organitzaves, la direcció del teatre determinarà el
nombre de personal necessari en funció de la classe d’acte o espectacle a realitzar i el facilitarà.
L’entitat es farà càrrec d’aquestes despeses. 
Base jurídica del tractament i informació bàsica sobre el tractament de dades personals
Base jurídica del tractament Exercici de poders públics (Article 6.1.e del RGPD 2016/679)
Responsable del tractament AJUNTAMENT DE SABADELL
Finalitat del tractament Atendre el dret de les persones a comunicar-se amb l’ajuntament i gestionar el servei corresponent
Exercici de drets dels interessats D’accés, rectificació, supressió, limitació i d’oposició al tractament, adreçant-vos al correu electrònic protecciodades@ajsabadell.cat o al correu postal a l’Ajuntament a Plaça de Sant Roc, 1 – 08201 Sabadell
Informació addicional ampliada a http://www.sabadell.cat/ca/PoliticaPrivacitat


PujarPujar enrere  

© 2012 Ajuntament de Sabadell | Condicions d'ús | Copyright | Política de privacitat