Portada

 • Contacte

Ajuntament de Sabadell

Tràmits

VALORACIÓ PRÈVIA i AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST DE PLUSVÀLUA
Mitjançant aquesta aplicació podeu fer una estimació de l'import d'una futura transmissió (VALORAR ARA) o, si ja s'ha realitzat la transmissió, podeu gestionar l'impost mitjançant una autoliquidació (TRAMITAR ARA).
VALORACIÓ PRÈVIA D'UNA PLUSVÀLUA
Què és una valoració prèvia?

És una estimació de l'import a pagar de l'impost d'una futura transmissió de propietat.

Com es fa una valoració prèvia per internet?

Consigneu les dades del formulari adjunt tenint en compte que l'exactitud del càlcul de l'import de la quota dependrà de la correcta introducció de les dades requerides per fer el càlcul.

On es pot més fer una valoració prèvia?

 • 1. Sabadell Atenció Ciutadana, al c. de la Indústria, 10, Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15 h Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h .
 • telefònicament al 93 745 32 46..
 • per correu electrònic a l’adreça plusval@ajsabadell.cat

VALORAR ARA

AUTOLIQUIDACIÓ DE L'IMPOST DE PLUSVÀLUA
Què és una plusvàlua?

És un impost que es paga al municipi cada vegada que hi ha una transmissió de propietat d’un bé immoble (habitatge, plaça d’aparcament, local comercial, solar, nau industrial, etc.). El que es grava és l’increment del valor experimentat pel terreny des de la data en què es va adquirir fins a la data en què es transmet.

Qui ha de pagar la plusvàlua?

Són subjectes passius:

 • 1. En la compravenda: el venedor
 • 2. En les herències: els hereus.
 • 3. En les donacions: qui rep la donació.
 • 4. En les dacions: la part cedent.

Qualsevol pacte que es formalitzi a l’escriptura, en contra del que s’ha indicat anteriorment, només tindrà efectes entre les parts, però no davant l’Administració, que es dirigirà a les persones esmentades (subjectes passius).

Com puc tramitar l'autoliquidació de la plusvàlua?

Per Internet o Presencialment

1. INTERNET

Podeu seguir les instruccions de la GUIA PER COMPLIMENTAR l'autoliquidació. Cal que seguiu els passos següents:

 • 1. Marqueu TRAMITAR ARA
 • 2. Ompliu el formulari tenint en compte que els camps amb asteriscs són obligatoris.
 • 3. Imprimiu el document de pagament i el document justificador de presentació.
 • 4. Feu el pagament.
 • 5. Feu arribar a l’Ajuntament la fotocòpia o la còpia simple de l’escriptura que genera la liquidació i la fotocòpia del DNI del subjecte passiu, juntament amb el document justificatiu de l’aportació de la documentació

2. PRESENCIALMENT

Si no voleu fer l’autoliquidació per internet podeu adreçar-vos, amb la fotocòpia o còpia simple de l’escriptura que dóna lloc a la liquidació, a Sabadell Atenció Ciutadana, al c. de la Indústria, 10, Dilluns, dimecres i divendres de 8:30 a 15 h Dimarts i dijous de 8.30 a 19 h. (PLÀNOL DE SITUACIÓ). El personal de l’oficina us assistirà en la seva confecció.

On puc pagar l'autoliquidació?

L’autoliquidació podreu abonar-la en les entitats bancàries i mitjançant els canals indicats en: http://web.sabadell.cat/canals

Quan haig de pagar la plusvàlua?

Cada vegada que hi ha una transmissió de propietat. S’ha de presentar el document que origina la liquidació i s’ha de pagar l’impost en els següents terminis:

A les compravendes i donacions, trenta dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell en el qual hagi tingut lloc la transmissió (data de l’escriptura).

A les herències, sis mesos a comptar des del dia de la defunció del causant o fins a un any si es demana dins el sis primers mesos una pròrroga pel mateix període de temps.

Són dies inhàbils dissabtes, els diumenges i festius.

Què succeeix si no es presenta l'autoliquidació de la plusvàlua en el termini establert?

D'acord amb l'art. 27.2 de la Llei general tributària 58/2003, la presentació extemporània de l'autoliquidació originarà els següents recàrrecs:
Fins a 3 mesos: el 5%
Més de 3 mesos i fins a 6 mesos: el 10%
Més de 6 mesos i fins a 12 mesos: el 15%
Més de 12 mesos: el 20% més els interessos de demora

A les quantitats anteriors s'hi haurà d'afegir, si s'escau, el recàrrec i els interessos del període executiu que correspongui sobre l'import de l'autoliquidació, període executiu que s'iniciarà el dia següent a la presentació de l'autoliquidació extemporània.

Si el pagament fos com a conseqüència d'un requeriment de l'Administració (Inspecció Tributària), a més dels recàrrecs anteriors s'iniciarà el corresponent expedient sancionador.

On puc trobar més informació?

Disposeu d'una GUIA PER COMPLIMENTAR l'autoliquidació on podeu trobar l'ajuda necessària per emplenar correctament les dades del formulari. Igualment disposeu d'informació complementària consultant les PREGUNTES MÉS FREQÜENTS relacionades amb l'impost. També podeu accedir a l'ORDENANÇA FISCAL.

Per altra banda podeu plantejar les vostres preguntes o els dubtes que tingueu sobre l'impost de plusvàlua adreçant-vos al personal del departament al telèfon 937453246.

TRAMITAR ARA

PujarPujar enrere